INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“), si vás dovolujeme informovat o tom, jak naše společnost zpracovává vaše osobní údaje.

1) SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vlastník nemovitosti, společenství vlastníků nebo bytové družstvo (dále jen „Vlastník“) je v postavení správce osobních údajů. Společnost AlToMi s.r.o. je při poskytování služeb správce nemovitostí v pozici zpracovatele osobních údajů (dále jen „Společnost“) a současně při výkonu správy osobních údajů svých zaměstnanců v pozici správce osobních údajů.

V souladu s článkem 28 odst. 3 GDPR je mezi Vlastníkem a Společností uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o správě nemovitosti“)

Společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi dle GDPR a vůči správci osobních údajů (tj. vůči Vlastníkovi) plní povinnosti dle GDPR v potřebném rozsahu.

Kontaktní údaje Společnosti:

Společnost AlToMi s.r.o., se sídlem Jablonecká 724/6, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 29150299, webové stránky https://www.altomi.cz/.

2) ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Společnost je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva subjektů údajů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění veškerých práv a povinností stanovených Smlouvou o správě nemovitosti, uzavřenou s Vlastníkem.
 • Plnění veškerých práv a povinností stanovených příslušnými právními předpisy v aktuálně platném a účinném znění, včetně prováděcích předpisů (zejména: občanský zákoník, daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce apod.)
 • Vedení evidence dodavatelů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v plnění smlouvy s dodavatelem.
 • Vedení evidence osobních údajů pro soudní či jiné typy řízení.
 • Vedení personální agendy Společnosti.

V případě poskytnutí osobních údajů přes kontaktní formulář na těchto stránkách jsou poskytnuté osobní údaje zpracovány pouze pro účely adekvátní reakce na zprávu zaslanou přes tento formulář.

3. Práva subjektů údajů

 • Právo na informace o zpracování osobních údajů,
 • Právo na přístup k osobním údajům (včetně poskytnutí kopie),
 • Právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
 • Právo na výmaz osobních údajů, které jsou zpracovávány protiprávně
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů (zejména po dobu vyřizování námitky či opravy)
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace poskytnuté subjektům údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce údajů rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Podání žádosti

Žádost lze podat jak v listinné tak elektronické podobě:

V listinné podobě na adresu Jablonecká 724/6, Prosek, 190 00 Praha 9

V elektronické podobě na emailovou adresu altomi@volny.cz

Žádost subjektu údajů vyřizuje společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit na 2 měsíce.

5 Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje budou zpracovávány jen v rozsahu nezbytném a po nezbytně nutnou dobu pro naplnění stanoveného účelu zpracování.

6. Jak postupovat v případě, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy

V takovém případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

Společnost v souladu s článkem 28 odst. 1 GDPR přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splnilo náročné požadavky kladené GDPR na zpracovatele osobních údajů. Technická opatření spočívají v odpovídajícím zabezpečení výpočetní techniky, přístupových práv a oprávnění k nakládání s osobními údaji, zabezpečené uzamčení prostor Společnosti. Organizační opatření spočívají v přijetí odpovídajících vnitřních předpisů a procesu k nastavení přístupových práv k nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR. Společnost průběžně vyhodnocuje, analyzuje a testuje přijatá technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému užití či zneužití osobních údajů